Privacy Policy Hypnokracht te Rosmalen


Hypnokracht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hypnokracht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Wij verzamelen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het inschrijvingsformulier, door het verstrekken van informatie bij een intakegesprek, door gebruik te maken van onze diensten, door met ons te communiceren;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. In deze gaat het uitsluitend om de kopie van uw rekening die aan onze boekhouder wordt overhandigd. Mocht uw huisarts/specialist uw gegevens nodig hebben dan wordt dit na overleg met u, uitsluitend met uw akkoord, aan de huisarts gestuurd.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 • Bewaartermijn: Uw gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard, waartoe wij verplicht zijn.

 • Rechten van betrokkenen:

 • U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in de persoonsgegevens van uzelf en / of uw kind indien deze bij ons in behandeling geweest is. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@hypnokracht.nl, of per post: Hypnokracht, Irisstraat 5, 5241 XC Rosmalen Nederland.

 • Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Als Hypnokracht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@hypnokracht.nl

Aanpassingen privacy statement:

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. Bij wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens zult u hierover vooraf worden geïnformeerd.

Contactgegevens Hypnokracht:

Suzanne Hubert

Irisstraat 5

5241 XC Rosmalen

06-20612244 / info@hypnokracht.nl


Januari 2023