CAT- behandelovereenkomst

 

Naam therapeut: Suzanne Hubert

Naam cli√ęnt:

 

Door dit document te ondertekenen, erkennen therapeut en cli√ęnt dat:

- De cli√ęnt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven

- De cli√ęnt op de hoogte is van en toestemming geeft voor de samen gekozen en door de therapeut voorgestelde behandeloptie(s) en op de hoogte is van en toestemming geeft voor het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)

- De therapeut zich verplicht de cli√ęnt door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien de¬†behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening

- Be√ęindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden

- Be√ęindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cli√ęnt indien de cli√ęnt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht

- Indien de behandeling wordt be√ęindigd door de cli√ęnt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cli√ęnt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cli√ęnt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut te be√ęindigen

- De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden be√ęindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet

- De cli√ęnt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie, zie hieronder de website van de betreffende geschilleninstantie: https://www.gatgeschillen.nl/

- Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cli√ęnt en therapeut; per bankbetaling, per consult. De cli√ęnt ontvangt een declaratienota van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.

- De cli√ęnt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een elektronisch cli√ęntendossier bijhoudt

- De therapeut dit cli√ęntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en de privacy verklaring zoals te vinden op website www.hypnokracht.nl

-De therapeut belooft het cli√ęntendossier tenminste 20 jaar te bewaren of in geval van een minderjarige cli√ęnt tenminste 20 jaar te bewaren na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of indien de minderjarige voor het bereiken van het 18e levensjaar overlijdt: 18 jaar na het geboorte jaar het cli√ęntendossier tenminste 20 jaar te bewaren.

- De cli√ęnt is op de hoogte van de collega-therapeut waarmee de therapeut een waarneming en overdracht overeenkomst heeft afgesloten. De collega-therapeut kan de praktijk waarnemen in geval van afwezigheid van de therapeut of overnemen in geval van sluiten van de praktijk. De collega therapeut is:

 

Aanvullende vragen aanvinken wat van toepassing is indien nodig:

 

De cli√ęnt heeft geen bezwaar tegen het delen van het cli√ęntendossier wanneer de praktijk wordt waargenomen door de collega-therapeut.

De cli√ęnt heeft geen bezwaar tegen het overdragen van het cli√ęntendossier wanneer de praktijk wordt overgenomen door de collega-therapeut.

 

Datum:                                                                                                                         

Locatie: Rosmalen, praktijk Hypnokracht

 

Handtekening therapeut:                                                                                             

Handtekening cli√ęnt: