Algemene Voorwaarden Hypnokracht

Artikel 1 Definitie

1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Hypnokracht van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Hypnokracht behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/wijzigen.

 

Artikel 2 Vertrouwelijkheid

2.1. Alles wat in het contact tussen Hypnokracht en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

 

Artikel 3 Annulering en afmeldingen

3.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.

3.2. Hypnokracht behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

 

Artikel 4 Betaling en vervaldatum

4.1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, direct na de sessie ter plaatse. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen. Indien er wel korting gegeven is, zal dit zichtbaar zijn op de rekening.

4.2. De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie via bankbetaling te worden voldaan. Uitzondering voor diegenen die niet vai deze weg kunnen betalen dan vindt de betaling plaats via een bankoverboeking binnen 7 dagen incl de dag van de uitgevoerde sessie. Een factuur zal na de sessie per mail worden verzonden. Uiteraard is het de cliënt toegestaan om de betaling vooraf over te maken op rekening van Hypnokracht.

 

Artikel 5 Locatie en reiskosten

5.1. Consulten met particulieren vinden plaats bij Hypnokracht.

5.2. Consulten welke door bedrijven is aangevraagd, vinden ten kantore van de opdrachtgever plaats, tenzij anders is overeengekomen.

5.3. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.50 per kilometer in rekening gebracht.

5.4. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.

5.5. De benodigde reistijd wordt tegen de helft van het uurtarief berekend.

5.6 Tarieven voor bedrijven worden berekend door +21 % BTW op het tarief te heffen, te lezen op de website www.hypnokracht.nl

 

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim

6.1. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij 7 dagen voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.

6.2. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 10,- administratiekosten.

6.3. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand en dergelijken. Daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.4. Hypnokracht is gerechtigd om de opdrachtgever of cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Het advies en begeleiding van Hypnokracht is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen.

7.2. Zowel het kind als de volwassene zal zichzelf verder in zijn/haar proces ontwikkelen.

7.3. Hypnokracht zal nooit de plaats van een arts of specialist opvullen. Bij lichamelijke klachten dient de klant altijd eerst contact te hebben met de huisarts.

7.4 Hypnokracht pretendeert geen lichamelijke en/of geestelijke klachten op te kunnen lossen, maar stimuleert de klant zichzelf te ontwikkelen om tot oplossingen te kunnen komen.

7.5 Hypnokracht is nimmer aansprakelijk voor directe en of indirecte schade of letsel, voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten.

7.6. Hypnokracht is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

7.7. Hypnokracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

7.8. Hypnokracht behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een sessie, themabijeenkomst, workshop of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers of behandelaar, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.

 

Artikel 8 Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

8.2. Wanneer Hypnokracht en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan geschillencommissie Wkkgz, waaraan Hypnokracht verbonden is.

 

Artikel 9 Tarieven

2023: Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tariefswijzigingen kunnen worden gewijzigd zonder vooraankondiging. Dit geldt niet voor de reeds gemaakte afspraken.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij het tarief inbegrepen.

 

Hypnokracht, KvK nr. 68538863