Afspraak maken particulier:

Goed zo! Dit is de 1e stap op weg naar verandering.

Daar mag je nu al best trots op zijn. Je maakt nml een keuze voor verbetering van je leven.

Vul aub altijd het intakeformulier op deze pagina in ivm mijn voorbereiding en de inplanning van uw afspraak.

Leest u aub ook de voorwaarden onderaan.

* Consulteer altijd een arts!  Mogelijk moet een (medisch) probleem eerst op een andere manier aangepakt/onderzocht worden!

* Uw gegevens blijven uw gegevens. Ze worden conform Europese wet- en regelgeving veilig bewaard en indien u dat aangeeft/aangeeft onze diensten niet langer te willen gebruiken, verwijderd! Niets wordt conform onze Algemene voorwaarden gebruikt voor/door derden en/of geleverd/verkocht aan derden!Intakeformulier voor particulieren. (houdt u rekening met minimaal 24 uur tussen uw aanvraag en de mogelijkheid voor de sessie)Algemene voorwaarden          (Korte versie)         

(zie voor alle voorwaarden, aub onderaan deze pagina)

Door de afspraak te maken voor een sessie ga je akkoord met onze algemene voorwaarden:

Te weten: Jij hebt je akkoord verklaard met hypnose/regressie. Je kunt altijd ook zelf de sessie bëindigen.

Jij bent op de hoogte van het concept hypnose en geeft mij toestemming ten behoeve van de sessie.

Ik heb een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting en dus kun je kunt geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de sessie.

De sessie kan volledig vertrouwelijk opgenomen worden vanuit het oogpunt van veiligheid, indien dit het geval is stel ik je hiervan vooraf aan de sessie op de hoogte.

De inhoud van de sessie is vertrouwelijk.

Hypnose is geen vervanging voor medische en of psychische zorg. Je zult jouw eventuele huidige (medische) behandeling inclusief medicijnen, voortzetten en nimmer starten of stoppen zonder adequaat advies van een medisch bevoegde professional.

Je bent op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen die hypnose biedt.

(lees verder : onder)


Algemene Voorwaarden Hypnokracht

Artikel 1 Definitie

1.  Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Hypnokracht van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Hypnokracht behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/wijzigen.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid / Privacy

2.1. Alles wat in het contact tussen Hypnokracht en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

2.2. De gegevens en informatie die de wederpartij geeft aan Hypnokracht, zal door Hypnokracht zorgvulidg en vertrouwelijk worden bewaard. Hypnokracht mag deze persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken ihkv de leveringsplicht van Hypnokracht en de afhandeling van een klacht.

2.3. De persoonlijke gegevens van de wederpartij zulllen niet door Hypnokracht uitgeleend, verhuurd, verkocht of anders openbaar worden gemaakt.

2.4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Hypnokracht gehouden is, vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Hypnokracht zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegd rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hypnokracht niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloostelling.

Artikel 3 Annulering en afmeldingen

3.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.

3.2. Hypnokracht behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 4 Betaling en vervaldatum

4.1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, op het moment van de afspraak zelf. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen. Indien er korting gegeven is, zal dit zichtbaar zijn op de rekening.

4.2. De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie contant plaats te vinden. Een factuur zal ter plekke worden overhandigd.

Artikel 5 Locatie en reiskosten

5.1. Consulten met particulieren vinden plaats bij Hypnokracht.

5.2. Consulten welke door bedrijven is aangevraagd, vinden ten kantore van de opdrachtgever plaats, tenzij anders is overeengekomen.

5.3. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.50 per kilometer in rekening gebracht.

5.4. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.

5.5. De benodigde reistijd wordt tegen de helft van het uurtarief berekend. 

5.6. Voor een sessie bij een klant thuis ivm een reisbeperking door een medische en/of psychische belemmering kan pas na telefonisch overleg plaatsvinden. Hiervoor wordt een extra bedrag in rekening gebracht. Deze staat vermeldt onder het kopjes "Tarieven" op deze website.

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim

6.1. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.

6.2. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten.

6.3. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand en dergelijken. Daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.4. Hypnokracht is gerechtigd om de opdrachtgever of cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Hypnokracht zal de door hem te leveren dienste naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

7.2. Hypnokracht is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.

7.3. Indien Hypnokracht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4. Hypnokracht is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

7.5. Hypnokracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

7.6. Hypnokracht behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een sessie, themabijeenkomst, workshop of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers of behandelaar, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.

Artikel 8 Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

8.2. Wanneer Hypnokracht en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 Hypnokracht, KvK nr. 68538863